Tag Archives: Nucleotides

شمارش نوکلئوتیدهای DNA

قطعه کد مربوط به شمارش نوکلئوتیدهای DNA را در بلاک زیر مشاهده می‌کنید. تابع  base_count_dna با دریافت dna به عنوان ورودی، نوکلئوتیدهای آنرا از طریق Counter شمارش کرده و نتیجه را بر‌می‌گرداند.