ایجاد مکمل معکوس DNA

مکمل معکوس یک رشته DNA با معکوس کردن رشته و گرفتن مکمل هر نماد شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه تکثیر و رونویسی DNA از انتهای ‘۳ به انتهای ‘۵ انجام می‌پذیرد لذا بایستی انتهای ‘۳ یک رشته در مقابل انتهای ‘۵ رشته مکمل قرار گیرد. قطعه کد مربوط به… Read more »

رونویسی DNA به RNA

ساخته‌شدن RNA از روی DNA را رونویسی می‌گویند که نخستین گام برای ساخت پروتئین ها می‌باشد. قطعه کد مربوط به رونویسی RNA از DNA را در ادامه مشاهده می‌کنید. تابع  dna_to_rna با دریافت dna به عنوان ورودی و جایگزینی نوکلئوتید U به جای T آنرا به RNA تبدیل کرده و… Read more »

شمارش نوکلئوتیدهای DNA

قطعه کد مربوط به شمارش نوکلئوتیدهای DNA را در بلاک زیر مشاهده می‌کنید. تابع  base_count_dna با دریافت dna به عنوان ورودی، نوکلئوتیدهای آنرا از طریق Counter شمارش کرده و نتیجه را بر‌می‌گرداند.